1300x551-Anschlussgarantie_Lachfalten2_2K_sRGB.jpg

Algemene voorwaarden

Audi Garantie-uitbreiding
Aanvullende garantie bij de garantie voor een nieuw voertuig van Audi "3 jaar (2 + 1)" met max. aantal van 120.000 km

1. De naamloze vennootschap S.A. D’Ieteren N.V., met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (België), Maliestraat 50, ingeschreven onder het nummer 0403.448.140 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna "de Invoerder" of "Audi Import" genoemd) biedt een garantie-uitbreiding aan bij de Audi-constructeursgarantie van twee (2) jaar waarvan de nieuwe voertuigen van het merk Audi genieten.

2. Deze garantie-uitbreiding wordt door Audi Import België toegekend voor elk nieuw particulier voertuig van het merk Audi dat na 1 januari 2017 wordt aangekocht bij een erkende Audi Concessiehouder in België, op voorwaarde dat dit voertuig voordien door Audi Import België werd verkocht aan deze erkende Audi Concessiehouder. Enkel voertuigen met de vermelding van de 3 jaar garantie op de bestelbon komen in aanmerking.

3. Het voordeel van deze garantie-uitbreiding is niet ondergeschikt aan de verrichting van de herstellings- en onderhoudsprestaties die niet worden gedekt door deze garantie-uitbreiding door een Servicepartner van het erkende Audi-netwerk.

4. De garantie-uitbreiding wordt onmiddellijk van kracht bij het verstrijken van de Audi-constructeursgarantie van twee (2) jaar, die van kracht werd op de datum van inverkeerstelling van het voertuig door de erkende Audi Concessiehouder of door Audi Import België.

5. Deze garantie-uitbreiding is van conventionele aard. Ze dekt dezelfde punten als de garantie die de constructeur Audi toekent aan de nieuwe voertuigen van het merk Audi, met uitzondering van de garantie voor lak en tegen corrosie. In het kader van deze garantie-uitbreiding vrijwaart Audi Import het voertuig tegen alle materiaal- en fabricagefouten tijdens de duur van de garantie-uitbreiding.

6. Deze garantie-uitbreiding heeft een duur van één (1) jaar bovenop de Audi-constructeursgarantie die twee (2) jaar telt, hetzij een garantieperiode van drie (3) jaar, met een maximaal aantal kilometer van 120.000. Deze garantie-uitbreiding bestaat uit de Audi Extended Warranty-garantie van de constructeur Audi (één extra jaar, met evenwel een beperking tot een maximale kilometerstand van het voertuig van 120.000 km). De garantie-uitbreiding zal ten einde lopen op het einde van dit bijkomende jaar.

7. Tijdens de hele duur van de garantie-uitbreiding zal het onderhoud van het voertuig uitgevoerd moeten worden in overeenstemming met het onderhoudsplan gedefinieerd door de constructeur (te raadplegen in de boorddocumentatie van elk nieuw Audi voertuig). In het tegenovergestelde geval zal Audi Import België niet meer contractueel gebonden zijn aan zijn verplichtingen in het kader van onderhavige garantie-uitbreiding. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing en de garantie-uitbreiding in kwestie komt dus niet in het gedrang als de klant bewijst dat de oorzaken van de schade waarvoor hij een beroep doet op de garantie die het voorwerp uitmaakt van deze uitbreiding, geen verband houden met de niet-naleving van de verplichting inzake conform onderhoud, zoals hiervoor vermeld.

8. In geval van een defect tijdens de garantie-uitbreiding kan Audi Import, naar eigen goeddunken, hetzij dit defect verhelpen via een Partner die lid is van het erkende herstellingsnetwerk van Audi (in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 hierna), hetzij een nieuw Audi voertuig leveren. In geval van herstelling zal Audi Import overgaan tot de herstelling van het defecte onderdeel of, indien nodig, de vervanging ervan. De klant zal geen andere eisen kunnen doen gelden, met uitzondering van zijn wettelijke rechten.

9. Wat de rechten betreft die voortvloeien uit onderhavige garantie-uitbreiding, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a) de klant zal zijn rechten die voortvloeien uit de garantie-uitbreiding enkel kunnen doen gelden bij de erkende Audi Partners-herstellers, gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en in Zwitserland.
b) De klant zal het naar behoren ingevulde onderhoudsboekje of elk ander document moeten voorleggen dat de mogelijkheid biedt te bewijzen dat de onderhoudswerken correct werden uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur (zie artikel 7 hiervoor).
c) De onderdelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een vervanging, worden eigendom van Audi Import.
d) Voor de onderdelen die vervangen, geverfd of hersteld werden in het kader van een herstelling, zal de garantie van toepassing zijn tot het einde van de duur van de garantie-uitbreiding van het voertuig. Deze bepaling zal in voorkomend geval ook van toepassing zijn voor een voertuig dat werd geleverd ter vervanging van het oorspronkelijke voertuig, met dien verstande dat elk voertuig dat werd geleverd ter vervanging slechts zal genieten van de garantie van de constructeur van twee (2) jaar en uitgesloten is uit de garantie-uitbreiding.
e) Als het voertuig buiten werking is omwille van een defect dat wordt gedekt door de garantie-uitbreiding, moet de begunstigde van de garantie-uitbreiding onverwijld contact opnemen met de dichtstbijzijnde erkende Audi Servicepartner-hersteller om te bepalen of de vereiste werken ter plaatse uitgevoerd kunnen worden of in de werkplaats van de erkende Audi Partner. De eventuele rechten van de begunstigde van de garantie-uitbreiding, uit hoofde van de mobiliteitsgarantie, worden niet getroffen.
f) Er bestaan geen andere rechten uit hoofde van deze garantie-uitbreiding.

10. Er bestaat geen enkele verplichting uit hoofde van de garantie-uitbreiding als gebleken is dat het defect werd veroorzaakt wanneer:
- het voertuig anders werd gebruikt dan als personenvoertuig of voertuig voor het dagelijkse vervoer van personen, of
- als het defect het gevolg is van een herstelling of een onderhoudsbeurt van het defecte voertuig uitgevoerd door de begunstigde zelf of door een derde die geen lid is van het erkende Audi-netwerk, of
- als het voertuig gewijzigd werd zonder de goedkeuring van Audi Import België, of
- als de begunstigde van de garantie-uitbreiding de voorschriften van de constructeur met betrekking tot de werking, het gebruik en het onderhoud van het voertuig (met inbegrip van de periodiciteit ervan) zoals gedefinieerd in het onderhoudsboekje en de technische brochures van het voertuig niet heeft nageleefd, of
- voor alle andere uitsluitingsredenen ingeroepen in de Audi-constructeursgarantie (met uitzondering van de onbeperkte kilometerstand).

11. Normale slijtage is uitgesloten uit de garantie-uitbreiding.

12. De terbeschikkingstelling van een vervangwagen tijdens de duur van de herstelling, en de eventuele schadevergoeding die eruit kan voortvloeien, zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit onderhavige garantie-uitbreiding.

13. Onderhavige garantie-uitbreiding beperkt geenszins de wettelijke rechten, meer bepaald de garantierechten van de verkoper van het voertuig en de eventuele rechten van de constructeur of van Audi Import België. Los van de rechten die resulteren uit de bepalingen van onderhavige garantie-uitbreiding blijft de verkoper gehouden tot de wettelijke garantie van overeenstemming (artikels 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en die met betrekking tot de gebreken van de verkochte zaak (artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).